تلفن :                 (252)88462174-021

آدرس :                تهران - خیابان شریعتی -نرسیده به پل سید خندان

کد پستی :           1355-16315

پست الکترونیک :   info@kn2c.ir